Pressinfo för projektet "Traditionscentrum Kuggom"

Bakgrund

Kuggomskolan har en över hundraårig historia som folkbildare i regionen. På våren 2013 beslöt Axxell Utbildning Ab om att lägga ner skolverksamheten vid sin enhet i Lovisa till utgången av år 2014. Således upphörde en 110 år gammal folkbildningstradition på orten och en verksamhet i lokaliteterna.

Arbetsgruppen Pro Kuggom bestående av kuggomskolentusiaster bildades under våren 2013 för att fundera kring möjligheterna att få en fortsatt verksamhet till fastigheterna. Lovisa stad stödde strävanden genom att anhålla om ett Leader-finansierat kartläggningsprojekt från SILMU rf och som genomfördes under vintern 2014. Det kunde konstateras att olika verksamhetsmöjligheter och -intressen för platsen fanns bl.a. inom hantverk och kultur, men oklart hur dessa kunde nås.

Verksamhetssträvanden fortsatte efter projektslutet på talkobasis av en arbetsgrupp och under hösten 2014 bestämde föreningen Kamratförbundet för Kuggomskolan rf att agera i ambitionerna som juridisk part. Föreningen har en bakgrund ända sedan år 1926 som folkhögskolans intresseförening och som tidigare upprätthållare av skolverksamheten.

Kamratförbundet förhandlade med fastighetsägaren Fastighets Ab Folkfast i Helsingfors om möjligheterna att hyra folkhögskolfastigheten och har sedan 2015 hyrt den. Föreningen har kunnat erhålla ett verksamhetsbidrag av Svenska folkskolan vänner r.f. både för år 2015 och 2016 vilket tillsammans med hyresinkomster möjliggör fastighetsanvändningen och utvecklingsmöjligheterna. Bidraget som erhållits har varit 50 000 €/år.

Under hösten 2014 diskuterade arbetsgruppen om passande namn för den nya verksamheten vid Kuggomskolan och eftersom arbetsgruppens tankar om verksamheten kretsade kring traditioner och kultur bestämdes som arbetsnamn Traditionscentrum – Perinnekeskus Kuggom. Namnet blev stående och har redan blivit känt i tal om verksamheten vid f.d. folkhögskolan.

Projektet och verksamhetsutvecklingen

Projektet Traditionscentrum Kuggom inleddes 16.11.2015 genom anställning av projektledare. Som projektledare fungerar Nina Welling. Till projektassistent anställdes Barbro Bergman-Robertz, som arbetar med en 30 % anställning för projektet.

Finansiering

För planering och utveckling av verksamheten vid Traditionscentrum Kuggom har Kamratförbundet för Kuggomskolan rf ansökt om Leader-finansiering för ett treårigt allmännyttigt utvecklingsprojekt via Utvecklingsföreningen SILMU rf. Projektet förordades av SILMU rf i början på oktober 2015 med finansieringsandel på 70 % för 15 månader. Efter 15 månader uppskattar man behovet av projektförlängning och möjligheter för fortsatt finansiering. För närvarande inväntar Kamratförbundet på finansieringsbeslutet från NTM-centralen.

Stödandelen är totalt 58 312,04 €

varav:

EU 24 491,06 €

Staten 22 158,58 €

Kommunerna 11 662,41 €

Kamratförbundet har erhållit projektets egenfinansieringsandel på 30 % från Svenska Kulturfonden. Summan utgör totalt 24 990 €. Projektets totala finansiering är ca 83 300 €.

Målsättning och innehåll

Projektets målsättning är att klargöra Traditionscentrets verksamhetsområde, utveckla verksamhetsmöjligheter och inleda verksamhet. Verksamheten skall vara två-/flerspråkig.

Verksamheten skall;

- gagna regionens behov och intressen

- skapa möjligheter att samlas kring, förmedla och utöva traditions- och kulturrelaterad verksamhet

- möjliggöra verksamhet för bl.a. barn, unga och äldre personer

- sträva till en levande landsbygd, utveckla samarbete mellan landsbygd och stad

- utveckla möjligheter för barn och unga att bekanta sig med landsbygds- och kulturtraditioner

- öka möjlighet för sysselsättning

Projektet skall även;

- utreda och utveckla möjligheter att ordna bildnings- och utbildningsverksamhet vid fastigheten

- utveckla basverksamhet

- utveckla en verksamhetsprofil

Projektet kommer i detta skede att koncentrera på utveckling av basverksamheten. Det gäller bl.a. att iordningsställa internaten för användning, så att centret kan emotta grupper i behov av inkvartering och erbjuda lägerverksamhetsmöjligheter både för regionens behov som för andra.

Internaten omfattar totalt ca 45 bäddplatser. Som en central del är även att ordna köksverksamhet, så att centret kan erbjuda trakteringsmöjligheter för olika behov.

De övriga utrymmen vid centret (bestående av bl.a. verkstadsutrymmen såsom båtbyggarverkstad, snickeriverkstad, smedja och målarutrymmen, samt festsal, klassutrymmen, mindre andra utrymmen och bastuavdelning) ska planeras och utvecklas så att de kan hyras för olika kortvariga utrymmesbehov såsom bl.a. läger, kurser och seminarier, möten, tillställningar och fester.

Den totala fastighetsytan är ca 2900 m². Prissättning och marknadsföring av utrymmen är primära i detta skede.

Som andra utvecklingsområden ses bl.a. utredning av kurs- och utbildningsmöjligheter vid centret. Traditionscentret har inte och kan inte erhålla utbildningsrättigheter för utbildningsverksamhet, vilket betyder att centret inte är en skola som kan erhålla statsmedel för att ordna kurser eller utbildningar. Projektets målsättning är att utreda regionala och landsomfattande utbildningsaktörers intressen och möjligheter att ordna kurser/utbildningar i Kuggom endera i eget regi eller i samarbete med Traditionscentret.

I samarbete med hantverkare, hantverksföreningar och andra aktörer hoppas projektet kunna utveckla en verksamhet kring hantverk, t.ex. i form av workshops eller läger för barn och unga, kurser och handledningskvällar i olika teman, erbjuda ändamålsenliga verkstadsutrymmen för olika kortvariga projekt eller arbetsutrymmen för enskilda hantverkare.

Vi hoppas projektet kan lägga grunden för att stället utvecklas till ett hantverkscentrum. Projektet har som mål att samla regionala hantverkare till diskussionstillfälle under våren 2016 för att diskutera utvecklingsmöjligheter och behov.

Samarbetsparter och målgrupper

Verksamheten vid centret kommer till vissa delar att bestå av olika intressenters och samarbetsparters medverkan. Centret ses vara en samlingspunkt för olika verksamheter och medverkare.

Som samarbetsparter för projektet har vidtalats bl.a. utbildningsaktörer, föreningar, småföretagare och andra projekt i regionen. Bland dessa bl.a. Borgå folkakademi, KSL-opintokeskus, Stödföreningen för Lovisa Konstcentrum r.f., Östra Nylands Ungdomsförbund r.f., Lovisa kultur- och miljörörelse r.f., Hantverks- och Fabriksföreningen i Lovisa r.f., Taito Uusimaa ry, Nylands Hantverk rf, Lovisa Historiska Hus, projekten Byggnadsvårdscentrum Kuggom och tilltänkta Herrgårdsprojektet samt lokala företagare och hantverkare såsom bl.a. Monica Wilhelmiina, T:mi Villitarha Katriina Mähönen, och Juhlapalvelu Fellmanni.

Centret har för närvarande också samarbete med Lovisa Medborgarinstitut som ordnat olika hantverkskurser i centrets utrymmen, Kuninkaankylän Puurakentajat som hyr tillfälligt arbetsutrymme, Pernå församling som ordnar vuxen-barn klubb, arbetsgruppen Kuggomdans som ordnat danskvällar, Östra Nylands Ungdomsförbund r.f. som övar säsongens teaterpjäs till Lurens och har inrymt det lokalhistoriska arkivet i källarvåningen, samt privatpersoner som hyr verkstadsutrymme.

Den nya verksamhetens nyttotagare och projektets målgrupper är bl.a. föreningar, organisationer och sammanslutningar, privatpersoner, företagare och hantverkare, men även församlingar, kommuner och utbildningsanordnare. Detta kan bl.a. konstateras på basen av de som använt eller bokat utrymmen vid centret, häribland scouter, församlingar, körer, föreningar, andra grupperingar, kommun och privatpersoner.

Möbler till internatet

Traditionscentret kommer att överta hyrningen av de båda internaten under vårens gång och en del bokningar är gjorda för inkommande sommar. För att kunna motta läger, kurser och andra grupper håller centret på att komplettera internatens inventarier. Främsta behovet är sängar, mattor, gardiner, stolar, lampor (både sänglampor och golvlampor) och flyttbara klädställningar.

Orsaken till behovet att komplettera inventarier på internatet är den att Axxell Utbildning Ab flyttade en del av sina internatsinventarier till andra enheter då de lade ner verksamheten i Kuggom.

Ifall det i regionen finns någon som har överlopps möbler eller textilier som är i gott skick och vill donera dem, kan man kontakta centret. En del av inventarierna, främst madrasser, kommer att köpas med medel som Aktiastiftelsen i Borgå beviljat Kamratförbundet.


Inläggshistorik

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

© Traditionscentrum – Perinnekeskus Kuggom 2019