Pressinfo för projektet "Byggnadsvårdscentrum Kuggom"

Bakgrund

Idéen att bygga upp ett byggnadsvårdscentrum utvecklades då det blev klart att folkhögskolan i Kuggom i Lovisa skulle läggas ner. Inom Kuggomskolan hade det redan under ett drygt decennium funnits tankar på att ta upp byggnadsvård inom ramen för kurs- och utbildningsverksamheten, eftersom en stor del av de delområden inom hantverk som stått för skolan kurs- och utbildningsutbud kunde anses ingå i begreppet byggnadsvård.

Projektet kan också ses som en vidareutveckling av det byggnadsvårdsprojekt som genomfördes av utvecklingsföreningen SILMU rf under perioden 2012-14. Under det projektets gång visade det sig finnas ett stort behov av att ta vara på och sprida vidare den kunskap, som ännu finns kvar idag gällande gamla byggtekniker och byggnadsvård.

Hösten 2013 inleddes diskussionerna om att inkludera byggnadsvård i en ny, framtida verksamhet vid den nedlagda Kuggomskolan.

Våren 2014 beviljade Svenska Kulturfonden ett stipendium åt Niklas Grönroos, för förberedande verksamhet för grundande av ett byggnadsvårdscentrum i Östnyland.

Kamratförbundet för Kuggomskolan rf, som gick in för att agera juridisk part i strävandena att skapa en ny verksamhet i Kuggomskolan, beslöt sig hösten 2014 för att ansöka om finansiering för ett treårigt projekt för utvecklandet av byggnadsvårdsverksamheten vid Traditionscentrum Kuggom.

Projektet och verksamhetsutvecklingen

Projektet Byggnadsvådrscentrum Kuggom inleddes 16.11.2015 med anställning av Niklas Grönroos som projektledare och Barbro Bergman-Robertz som 30%-ig projektassistent.

Projektet har sin verksamhetspunkt i Traditionscentrum Kuggom, som ger möjligheter till kontorsfaciliteter för de projektanställda, föreläsningsutrymmen för föreläsningar och seminarier och verkstadsutrymmen för praktiska kurser. Vid behov kan traditionscentret även stå till tjänst med kost och logi.

Finansiering

För planering och utveckling av byggnadsvårdsverksamheten vid Traditionscentrum Kuggom har Kamratförbundet för Kuggomskolan rf ansökt om ett treårig Leader-finansiering via Utvecklingsföreningen SILMU rf. Projektet förordades av SILMU rf i september 2015 med finansieringsandel på 70 % för 15 månader, varefter man utvärderar projektet och uppskattar behovet av en fortsatt projektfinansiering. För närvarande inväntar Kamratförbundet på beslutet från NTM-centralen.

Bidragssumman totalt ca. 59.000 €

varav:

EU ca. 25 000 €

Staten ca. 22 000 €

Kommunerna ca. 12 000 €

Kamratförbundet har erhållit projektets egenfinansieringsandel på 30 % från Svenska Kulturfonden. Summan utgör totalt ca. 25 000 €.

Målsättning och innehåll

Utdrag ur projektplanen:

Målsättningen är att utveckla ett hållbart koncept för upprätthållandet av ett byggnadsvårdscenter i regionen Östnyland, som kontinuerligt kan stå till tjänst med information, kursverksamhet, utflykter, resor, internationellt kunskapsutbyte och i det långa loppet även yrkesutbildning inom byggnads- och landskapsvård.

Projektet skall utmynna i en verksamhetsmodell som bereder möjligheter för byggnadsvårdsamatörer att bygga upp, men också utvidga sina kunskaper inom byggnadsvård. Byggnadsvårdscentret skall bidra till att bevara vårt byggtekniska kulturarv i regionen för kommande generationer.

Projektet skall också utmynna i en verksamhetsmodell som bildar grunden för yrkesrelaterade utbildnings-, fortbildnings-, forsknings och dokumenteringsmodeller för professionella byggnadsvårdare

Byggnadsvårdscentret skall vara aktivt i samhällsdebatten gällande dagens byggteknik, föreskrifter och lagstiftning.

Med hjälp av dessa målsättningar strävar projektet till att sprida på traditionell byggnadskunskap och höja på byggnadsvårdsbranschens anseende som aktör inom byggbranschen och som seriös aktör i samhällsdebatten gällande byggteknikfrågor.

Projektet skall också uppmärksamma regionen som en region som värnar om sitt byggtekniska kulturarv.

Samarbetsparter och målgrupper

Projektet bygger på samarbete olika aktörer emellan och de viktigaste samarbetsparterna hittar vi bland personer och organisationer som äger eller förvaltar gamla byggnader och kulturmiljöer, men även bland aktörer som har sakkunskap inom byggnadsvård. Till sådana aktörer räknas bl.a. museer, trossamfund, myndigheter, universitet, hembygds- & kulturföreningar.

Projektet har två huvudmålgrupper, som i sin tur kan delas upp i olika undergrupper. De två huvudgrupperna är amatörerna och yrkeskåren. Amatörerna består främst av privatpersoner och organisationer, som av en eller annan orsak blivit, tänkt bli ägare till eller har ett brinnande intresse för ett eller flera gamla hus. Yrkeskåren består främst av yrkeskunniga timmermän, snickare och målare mm. som vill specialisera sig på byggnadsvård.


Inläggshistorik

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

© Traditionscentrum – Perinnekeskus Kuggom 2019