Finlands kulturmiljöstrategi 2014-20

Det är inte alla som känner till denna strategi. Tyvärr händer det ganska ofta att man från statligt håll utvecklar någon form av ramverk för strategier gällande olika sektorer i samhället, men sedan faller de mer eller mindre i glömska.

Jag skall börja med ett citat från ett pressmeddelande, daterat 20.3.2014. Meddelandet kommer från miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet;

”Statsrådet fattade i dag ett principbeslut om den första nationella kulturmiljöstrategin. Målet med strategin är att öka förståelsen för de möjligheter kulturmiljön medför och att främja bra skötsel av den som en del av hållbar utveckling.

Med kulturmiljö avses byggd kulturmiljö, kulturlandskap och fasta fornlämningar. Strategin sträcker sig till år 2020 och omfattar 20 åtgärder som har grupperats under fem mål. Åtgärderna främjar verkställandet av de internationella avtal om kulturmiljön som Finland har undertecknat samt skyddet av kulturmiljön. Medborgaraktivitetens betydelse för att målen för strategin ska kunna uppnås betonas.”

Det finns några punkter jag skulle vilja uppmärksamma ur denna strategiskrift.

För vår del gäller det att plocka fram de målsättningar och åtgärder som gäller vårt verksamhetsområde, eller med andra ord ta fram de delområden inom vilka Traditionscentrum Kuggom kunde hjälpa landet att uppnå sina målsättningar gällande kulturmiljön.

Kulturmiljön och hållbar utveckling är ett område där vi kan hjälpa till genom att sprida kunskap. Citat ur strategin: ”God skötsel av det befintliga byggnadsbeståndet, den befintliga infrastrukturen och de befintliga kulturlandskapen utgör grunden för hållbar utveckling. Renovering och nyanvändning av tomma byggnader är motiverat med tanke på bevarandet av byggnader, sysselsättningen och en hållbar utveckling.”

Eftersom energieffektiviteten idag spelar en mycket central roll då man t.ex. renoverar en byggnad skulle jag vilja lyfta fram en mening som ingår i målbilden för 2020, extra mycket:

”ENERGIEFFEKTIVITET OCH KULTURHISTORISKA VÄRDEN ÄR LIKVÄRDIGA I BYGGNADSPROJEKT”

Det kanske mest centrala för vår del uppmärksammas under rubriken ”Kulturmiljöfostran ökar förståelsen och uppskattningen” Citat ur strategin: ”Genom kulturmiljöfostran ökar kunskapen om och värdesättandet av miljöns kulturella betydelse. Den stöder också formandet av en kulturidentitet och en relation till miljön. Det krävs förmåga att förstå och tolka kulturmiljön för att man ska kunna

uppskatta den. Förutom hemmen spelar daghem, skolor, yrkesläroanstalter och läroanstalter för fritt bildningsarbete en viktig roll i sammanhanget. Värdena från den tidiga och grundläggande fostran befästs i utbildningen på andra stadiet och präglar ofta hela livet.”

I strategin önskar man också uppnå en situation där kulturmiljöinformationen är tillräcklig och högklassig: ”Utvecklingen och skyddet av kulturmiljön förutsätter aktuell information om kulturmiljön och om skyddade objekt och hur dessa ska skötas. Det finns mycket spridd

information och många olika informationskällor.”

Det här är en lite kinkig bit, eftersom det tyvärr finns aktörer som inte är villiga att fördomsfritt dela med sig av sin information. Vår inställning är att all information gällande kulturmiljön bör vara allmänt tillgänglig ifall vi vill bevara den.

Det finns en hel del detaljer som man kan plocka ur denna strategi och sedan börja jobba för, så att den kan förverkligas.

Inga av de målsättningar går att uppnå eller inga åtgärder går att genomföra utan att det finns aktörer som är villiga att bidra till att leva upp till strategin.

Ni kan räkna med att vi hjälper till att uppnå målsättningarna i strategin!

Strategin i sin helhet finns HÄR


Inläggshistorik

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

© Traditionscentrum – Perinnekeskus Kuggom 2019